Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wieczernia

Email Drukuj PDF

Po zaśpiewaniu przez duchowieństwo"Przyjdźcie pokłońmy się..."chór śpiewa Ps.103.

Błogosław duszo moja Pana,/
błogosławiony jesteś Panie./ Panie Boże
mój bardzo wielkim jesteś./ Błogosławiony
jesteś Panie!/ Ty wszystko mądrze /
stworzyłeś./ Dziwne są dzieła Twoje
Panie./ Chwała Tobie, Panie,/
Stworzycielowi, stworzycielowi
wszystkiego!

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu
Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki,
wieków, amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie
Boże.

Ektenia wielka:

Kirie eleison ( 12x)

Tobie Panie

Amen.

Katyzma 1

Błogosławiony mąż, który nie chodzi na radę bezbożnych.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Służcie Panu z bojaźnią i radujcie się w Nim z drżeniem.

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni, wszyscy którzy w Nim mają nadzieję.

Alleluja, alleluja, alleluja

Powstań Panie, zbaw mnie Boże mój.

Alleluja, alleluja, alleluja

W Panu jest zbawienie, i nad ludem Twoim błogosławieństwo Twoje.

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi.

Alleluja, alleluja, alleluja

I teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja

Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie Boże. ( 3x)

Ektenia mała:

Kirie eleison (2x)

Tobie Panie, Amen.

Psalmy światłości śpiewane wg przypadającej tonacji 1-8

Panie, wołam do Ciebie, usłysz mnie /
usłysz mnie, Panie. / Panie, wołam do
Ciebie, usłysz mnie, / słuchaj głosu mego
błagania, / gdy wołać będę do Ciebie, /
usłysz mnie, Panie.

Niech modlitwa moja, / jako kadzidło,
wznosi się przed Tobą, / a podniesienie rąk
moich, / ofiara wieczorna, / usłysz mnie,
Panie.

W sobotę wieczorem:

Na 10 - Wyprowadź z ciemnicy duszę moją, abym wyznawał Imię Twoje;

Śpiewamy stichirę wg przypadającego tonu:PATRZ OKTOICH!

-Sprawiedliwi oczekują, że Ty obdarzysz mnie dobrami.

na 8 /-Z głębokości wołam do Ciebie Panie, Panie usłysz głos modlitwy mojej.

-Niech uszy Twoje będą uważne na głos modlitwy mojej.

na 6 /-Jeżeli będziesz pamiętać Panie o nieprawościach, Panie, któż się ostoi? Albowiem u Ciebie jest przebaczenie.

-Dla Twego Imienia cierpiałem Panie, cierpiała dusza moja dla słowa Twego, dusza moja ma nadzieję w Panu.

na 4 / -Od straży porannej do nocy, od straży porannej niech Izrael ma nadzieję w Panu.

-Albowiem u Pana jest łaska, i wielkie u Niego odkupienie, On sam wybawi Izraela, ze wszystkich nieprawości jego.

-Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszyscy ludzie.

-Albowiem miłosierdzie Jego umocnione jest nad nami, i prawda Pańska trwa na wieki.

A następnie " Chwała Ojcu...wieki, wieków. Amen."

I Dogmatikon wg tonu i porządku;

Wejście i "Foshilarion"

Światłości cicha / świętej chwały;/
Nieśmiertelnego, Ojca Niebieskiego, /
świętego, błogosławionego, Jezu Chryste. /
Przyszedłszy pod zachód słońca, / już
zmierzch wieczorny widzimy; / i sławimy
Ojca, Syna i Świętego Ducha Boga, / Boś
godzien jest, po wsze czasy, być
opiewanym nadobnymi głosami;/ Synu
Boży, co życie dajesz,/ przeto świat Cię
sławi!

Prokimeny wg przypadającego tonu:

Sobota wieczorem, ton 6

Pan króluje,+ w majestat jest obleczony.

W niedzielę wieczorem, ton 8

Oto teraz błogosławcie Pana,+ wszyscy słudzy Pańscy.

W poniedziałek wieczorem, ton 4

Pan mnie usłyszy,+ gdy wołać będę do Niego.

We wtorek wieczorem, ton 1

Miłosierdzie Twoje Panie, + poprzedza mnie, po wszystkie dni życia mego.

We środę wieczorem, ton 5

Boże, w Imię Twoje zbaw mnie,+ i w mocy Twojej, sądź mnie.

We czwartek wieczorem, ton 6

Pomoc moja od Pana, + Który stworzył niebo i ziemię.

W piątek wieczorem,ton 7.

Boże, pomocnikiem moim jesteś + i miłosierdzie Twoje poprzedza mnie.

Jeśli jest święto, następują 3 czytania Paremij ;, jeśli nie następuje Ektenia żarliwa- potrójna.

Po Ektenii śpiewamy, lub lektor czyta:

I uczyń Panie, byśmy w wieczór ten,/ od
grzechu ustrzegli się./

Błogosławiony jesteś Panie Boże, Ojców
naszych,/ i chwalebne i przesławne Imię
twoje na wieki, amen./

Niech będzie miłosierdzie Twoje Panie,
nad nami,/ jak mieliśmy nadzieje w Tobie./

Błogosławiony jesteś Panie, / naucz mnie
przykazań Twoich./ Błogosławiony jesteś
Władco,/ naucz mnie przykazań Twoich./
Błogosławiony jesteś Święty, / oświeć
mnie, przykazaniami Twoimi./ Panie,
miłosierdzie Twoje na wieki, / nie gardź
dziełem rąk Twoich. / Tobie przynależy
sława, / Tobie przynależy pieśń./ Tobie
chwała przynależy,/ Ojcu i Synowi i
Świętemu Duchowi,/ teraz i zawsze, / i na
wieki, wieków. Amen.

Ektenia błagalna:

Kirie eleison (2x)

O, daj Panie. (6x)

Tobie Panie.

Amen.

I duchowi Twojemu.

Przed Tobą Panie.

Amen.

Jeśli jest święto, śpiewamy stichirę na Litiji a po niej śpiewamy Kirie eleison 3x po 12 i 2x po 6. Jeśli nie ma,Litiji to śpiewamy Stichirę apostichesty wg tonu:PATRZ OKTOICH!

Wersety w dni powszednie :

-Ku Tobie podniosłem oczy moje, który mieszkasz w
niebie. Oto jak oczy w rękach panów swoich, jak oczy
służebnicy w rękach pani swojej, tak czy nasze ku panu
Bogu naszemu, aż się zmiłuje nad nami.

-Zmiłuj się nad nami Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy
bardzo napełnieni wzgardą; bo jest bardzo napełniona
dusza nasza pośmiewiskiem bogatych i wzgardą
pysznych.

Poczym " Chwała Ojcu...wieki, wieków. Amen " i Dogmatikon

Po "Dogmatikonie"-modlitwa św.Symeona Theoforosa

Teraz pozwalasz odejść słudze Twemu,
Władco,/ według słowa Twego w pokoju;/
bowiem oczy moje widziały Zbawienie
Twoje,/ które przygotowałeś przed
obliczem wszystkich ludzi;/ Światłość na
objawienie poganom,/ i chwałę ludu
Twego, Izraela.

Lektor czyta:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami. (3x)

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami.

Panie, oczyść grzechy nasze.

Władco, przebacz nieprawości nasze.

Święty, nawiedź nas i ulecz niemoce nasze, dla Imienia Twego.

Kirie eleison ( 3 x)

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebiesiech! Święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

K: Albowiem Twoje jest Królestwo...

Amen.

( w sobotę wieczorem:)

Ton 4

Bogurodzico Dziewico raduj się /
błogosławiona Maryjo, Pan z Tobą,/

Błogosławionaś Ty między niewiastami, / i
błogosławiony owoc żywota Twego;/
albowiem zrodziłaś Zbawcę dusz naszych.

Jeśli jest święto, śpiewamy 3x TROPARION święta; lub Troparion wg tonu;

Jeśli jest Wielki Post to od Niedzieli wieczorem do piątku wieczór śpiewamy :

Ton 4

Bogurodzico Dziewico raduj się / błogosławiona
Maryjo, Pan z Tobą,/

Błogosławionaś Ty między niewiastami, / i
błogosławiony owoc żywota Twego;/ albowiem
zrodziłaś Zbawcę dusz naszych.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi ,

Chrzcicielu Chrystusowy, o wszystkich nas wspomnij /
abyśmy byli wybawieni od nieprawości naszych,/
bowiem Tobie dana jest łaska modlić się za nami.

I teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen.

Módlcie się za nami święci Apostołowie i wszyscy
święci,/ abyśmy byli wybawieni od bied i boleści;/
bowiem Was, gorących obrońców, przed Zbawcą
mamy.

Pod Twoje miłosierdzie uciekamy się Bogurodzico, /
błagań naszych nie odrzuć w potrzebie,/ ale od bied
wybaw nas, jako Jedyna czysta, Jedyna błogosławiona.

Lektor czyta:

Kirie eleison (12x)

Chwała Ojcu...i na wieki, wieków.Amen.

Czcigodniejszą od cherubinów, i bez porównania
chwalebniejszą od serafinów, któraś bez zmiany Boga -
Słowo zrodziła, Ciebie prawdziwą Bogurodzicę,
wysławiamy.

Imieniem Pańskim, błogosław ojcze!

K: Oto błogosławiony jest Chrystus...

Amen.

Niebieski Królu, umocnij prawosławnych chrześcijan,
wiarę utwierdź, ukróć pogan, daj Pokój światu,
świątynię tę dobrze strzeż, zmarłych ojców, siostry i
braci naszych umieść w przybytkach sprawiedliwych, a
nas w pokucie i wyznaniu racz przyjąć, jako Dobry i
Przyjaciel człowieka.

Kapłan: Panie i Władco, życia mojego ..(.wielkie pokłony)

Lektor czyta:

Wszechświęta Trójco, Jednoistotne Panowanie,
niepodzielne Królestwo, wszelkiego dobra Stwórco;
miej upodobanie we mnie grzesznym, utwierdź i naucz
serce moje i odejmij ode mnie wszelką nieczystość;
oświeć moje myśli, abym nieustannie sławił, śpiewał i
pokłon oddawał, i mówił: jeden Święty, jeden Pan,
Jezus Chrystus, na chwałę Boga Ojca, amen.

Następnie śpiewamy:

Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,
teraz i na wieki. (3x) i dalej:

Ps.33

Będę błogosławił Pana w każdym czasie /
chwała Jego zawsze w ustach moich / W
Panu chlubić się będzie dusza moja /
niechaj słyszą cisi i niech się weselą /
Uwielbiajcie Pana ze mną / i wywyższajmy
Imię Jego wspólnie / szukałem Pana i
wysłuchał mnie / i ze wszystkich utrapień
moich wyrwał mnie / Przystąpcie do Niego
a rozjaśnijcie się / i oblicza wasze nie będą
zawstydzone / ten ubogi wołał i Pan go
wysłuchał / i ze wszystkich ucisków jego
wybawił go / Rozłoży się Anioł Pański
wokoło bojących się Go / i wyrwie ich /
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan;/
błogosławiony mąż który w Nim ma
nadzieję / Bójcie się Pana wszyscy święci
Jego / bo nie masz niedostatku bojącym się
Go / Bogacze niedostatek cierpieli i
łaknęli, / lecz szukającym Pana / na
żadnym dobru schodzić nie będzie.

Jeśli jest Wielki Post:

K: Oto mądrość!

Godnym jest zaprawdę wielbić Ciebie, Bogurodzico /
zawsze błogosławioną i najczystszą / i Matkę Boga
naszego /

K:Przenajświętsza Bogurodzico zbaw nas!

Czcigodniejszą od Cherubinów / i bez porównania
chwalebniejszą od Serafinów / któraś bez zmiany Boga
Słowo zrodziła / Ciebie prawdziwą Bogurodzicę /
wysławiamy.

K: Chwała Tobie, Chryste Boże, ....

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i
zawsze, i na wieki wieków, amen. Kirie eleison (3x)
władyko błogosław!

K:" Chrystus prawdziwy Bóg nasz..." i Koniec wieczerni

Jeśli nie ma Wielkiego Postu:

K: Oto mądrość!

Władyko błogosław!

K: Oto błogosławiony jest...

Amen. Utwierdź Boże,/ świętą
prawosławną wiarę i prawosławnych
chrześcijan,/ na wieki, wieków.

K:Przenajświętsza Bogurodzico zbaw nas!

Czcigodniejszą od Cherubinów / i bez
porównania chwalebniejszą od Serafinów /
któraś bez zmiany Boga Słowo zrodziła /
Ciebie prawdziwą Bogurodzicę /
wysławiamy.

K: Chwała Tobie, Chryste Boże, ....

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu
Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki
wieków, amen./ Kirie eleison (3x)/
władyko błogosław!

Kapłan wygłasza rozesłanie- odpust i śpiewamy:

Wielce błogosławionego Sawę,/
metropolitę warszawskiego i całej Polski / i
najprzewielebniejszego Jeremiasza /
arcybiskupa wrocławskiego i
szczecińskiego / przez Boga chronioną
Ojczyznę naszą / proboszcza i parafian tej czcigodnej świątyni
Bożej / i wszystkich Prawosławnych
chrześcijan / zachowaj Panie - na długie
lata!

Poprawiony: wtorek, 12 kwietnia 2011 14:56  

Wydarzenia

No current events.

Subskrybuj Newsletter