Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Teksty i tłumaczenia Św. Mikołaja Cudotwórcy Abp Mir Licejskich - 6 / 19 grudnia

Św. Mikołaja Cudotwórcy Abp Mir Licejskich - 6 / 19 grudnia

Email Drukuj PDF

TROPARION TON 4

Dzieł Twoich prawda ukazała Ciebie
owczarni Twej przykładem wiary /
wzorem pokory i nauczycielem
wstrzemięźliwości / Przeto zyskałeś przez
pokorę - wysokość / przez ubóstwo -
bogactwo / Ojcze święty hierarcho
Mikołaju / błagaj Chrystusa Boga / aby
zbawione były dusze nasze.

KONDAKION TON 3

W Mirach Licejskich świętych posług
dokonywałeś / ewangelię Chrystusową
wypełniłeś o, święty / duszę swoją
poświęciłeś twemu ludowi / i wybawiłeś
niewinnych od śmierci; / przeto świętości
dostąpiłeś jako wielki powiernik Bożej
łaski .

NARODZENIE PANA I BOGA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

25 grudnia

Antyfona 1

Będę Cię wysławiał, Boże, całym sercem
moim / opowiem wszystkie cuda Twoje.

Przez modlitwy Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas!

W radzie sprawiedliwych i w
zgromadzeniu / wielkie są dzieła Boże.

Przez modlitwy Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas!

Piękność i wspaniałość dziełem Jego / i
sprawiedliwość Jego trwa na wieki.

Przez modlitwy Bogurodzicy, Zbawco , zbaw nas!

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu
Duchowi / i teraz i zawsze i na wieki
wieków. Amen.

Przez modlitwy Bogurodzicy, Zbawco, zbaw nas!

Antyfona 2

Błogosławiony mąż, który się boi Pana / w
przykazaniach Jego miłuje się wielce.

Zbaw nas Synu Boży, narodzony z Dziewicy, śpiewających Ci: alleluja!

Mocne na ziemi jest potomstwo Jego / ród
prawych będzie błogosławiony.

Zbaw nas Synu Boży, narodzony z Dziewicy, śpiewających Ci: alleluja!

Sława i bogactwo w domu Jego / a
sprawiedliwość Jego trwa na wieki wieków

Zbaw nas Synu Boży, narodzony z Dziewicy, śpiewających Ci: alleluja!

Chwała Ojcu... Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Lektor : Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej,
aż położę wrogów Twoich podnóżkiem nóg Twoich.

Troparion ton 4

Narodzenie Twoje Chryste Boże nasz, /
zajaśniało światu światłością poznania, / w
niej bowiem gwiazd służebnicy / przez
gwiazdę nauczeni zostali / kłaniać się
Tobie, Słońcu Sprawiedliwości / i Ciebie
poznawać, Wschód z wysoka / Panie,
chwała Tobie.

Lektor: Berło mocy pośle Tobie Pan z Syjonu i panuj
pośrodku wrogów Twoich.

Troparion

Lektor: Z Tobą władza w dniu mocy Twojej, w blasku
świętych Twoich.

Troparion

" MAŁE WEJŚCIE"

Kapłan: Z łona przed jutrzenką zrodziłem Ciebie,
poprzysiągł Pan i nie będzie żałował; Tyś kapłan na
wieki według porządku Melchizedeka.

Troparion

I " Przyjdźcie pokłońmy się ..." i znowu Troparion

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi i teraz i
zawsze i na wieki wieków. Amen

Kondakion ton 3

Dziewica dzisiaj Przedwiecznego rodzi / i
ziemia grotę Niedostępnemu ofiarowuje /
Aniołowie z pasterzami chwałę głoszą /
mędrcy za gwiazdą podróżują / dla nas
bowiem narodziło się Dziecię Małe,
Przedwieczny Bóg.

Zamiast " Święty Boże "- śpiewamy " Którzy w
Chrystusie jesteście ochrzczeni, w Chrystusa

przyoblekliście się, alleluja "

Prokimen ton 8

Wszystka ziemia niechaj Ci się kłania i
niech Ci śpiewa + niech śpiewa Imieniu
Twojemu Najwyższy.

Zamiast " Godnym jest..." - śpiewamy 9 pieśń kanonu.

Ton 1

Wysławiaj duszo moja / czcigodniejszą i
chwalebniejszą od niebiańskich wojsk /
Dziewicę, Przeczystą Bogurodzicę

Taiństwo strannoje wiżu i presławnoje /
niebo- wiertiep,/ prestoł chieruwimskij,
Diewu / jasli wmiestiliszcze / w nich że
wozleże niewmiestimyj Christos Boh /
jegoże wospiewajuszcze wieliczajem.

Poprawiony: wtorek, 12 kwietnia 2011 14:49  

Wydarzenia

No current events.

Subskrybuj Newsletter