Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Teksty i tłumaczenia STICHIRY PRZEDPOŚCIA

STICHIRY PRZEDPOŚCIA

Email Drukuj PDF

Śpiewane od niedzieli o Celniku i Faryzeuszu do V - tej niedzieli Wlk. Postu

Ton 8

Po ku ty wrota otwórz mi Życio da wco /
tęskni bowiem duch mój do przybytku
Twego świę te go / a świątynię mego ciała
noszę ca łą zbrukaną / lecz jako
Szczodrobliwy ją o czyść / z wielkiej Twej
łaska wo śći.
Na zba wie nia ścieżki naprowadź mnie
Boguro dzi co / strasznymi bowiem
grzechami skalałem moją du szę / i w
lenistwie całe moje ży cie spędziłem / lecz
Twoimi modli twa mi / wybaw mnie z
wszelkiej nieczy sto ści.

Ton 6

Zmiłuj się nade mną Bo że / w wielkiej
łaskawości Tw ojej / i w wielkości
miłosierdzia Tw ego / oczyść nieprawości mo je.
O mnóstwie popełnionych przeze mnie
złych czy nów / rozmyślam, nie szcz ęsny /
drżę przed strasznym Dniem Sąd nym /
lecz nadzieję mając w łaskę Twego
zmiło wa nia / jak Dawid wołam do Cie bie/
zmiłuj się nade mną Bo że / według
wielkiego Twego miłosierdzia.

Ton 8

Pokajanija otwierzi mi dwiery Żyznodawcze /
utrenniujet bo duch mój ko chramu swiatomu Twojemu
/ chram nosiaj tielesnyj wies' oskwiernien/ no jako
Szczedr oczysti / błagoutrobnoju Twojeju milostiju.
Na spasienija stiezi nastawi mja Bogorodice / studnymi
bo okaljach duszu grechmi / i w lenosti wsie żytije moje
iżdich /no Twoimi molitwami / izbawi mja ot wsjakija
nieczystoty.

Ton 6

Pomiłuj mja Boże / po wielicej milosti Twojej / i po
mnożestwu szczedrot Twoich / oczysti biezzakonija moja.
Mnożestwa sodiejannych mnoju lutych / pomyszlaja
okajannyj / trepieszczu strasznago Dnie Sudnago / no
nadiejasia na miłost' błagoutrobija Twojego / jako
Dawid wopiju Ti / pomiłuj mja Boże / po wielicej
miłosti Twojej.

Poprawiony: wtorek, 12 kwietnia 2011 14:33  

Wydarzenia

No current events.

Subskrybuj Newsletter